poniedziałek, 4 maja 2020
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE- MAJ 2020

GRUPA I

Temat: Polska to mój dom

 • nauka hymnu na pamięć
 • rozmowa na temat miejsca, w którym dzieci mieszkają- nauka adresu, kraj (miasto, nazwa ulicy, numer domu)
 • konstruowanie domów z kolcków
 • zabawa dydaktyczna „Moje miasto”; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • słuchanie wiersza „Polska”- rozmowa na jego temat
 • „Mapa Polski”- puzzle, składanie w całość pociętych na cztery części konturów mapy Polski, ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej, zapoznanie z określeniem „mapa”
 • poznajemy symbole narodowe: Hymn, Flaga, Godło
 • podawanie nazwy kraju, w którym mieszkamy, stolicy oraz miejsc charakterystycznych dla danego miasta
 • słuchanie legendy „Wars i Sawa” W. Chotomskiej

Temat: Śpiewanie piosenek znanych dzieciom

 • rozróżnianie dźwięków cichych i głośnych
 • muzyka wokół nas- rozróżnianie i określanie dźwięków przyrody (wiatr, ulewa, deszcz, śpiew ptaków, owady)
 • poznanie zawodu dyrygenta
 • instrumenty wokół nas- zachęcanie do samodzielnego konstruowania instrumentów perkusyjnych

Temat: Rozpoznawanie i podawanie nazw emocji wywoływanych sytuacjami bliskimi dzieciom

 • doskonalenie umiejętności słuchania i rozumienia tekstu opowiadania „Co się wydarzyło w Pluszątkowie” M. Rosińskiej
 • zabawy rozwijające sprawność fizyczną
 • „Co czuję ja, co czują inni”- dostrzeganie emocji u innych
 • W płaczu nie ma nic złego- radzenie sobie ze smutkiem, kształtowanie postaw prospołecznych, wdrażanie do empatii
 • Jak pozbyć się strachy- zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze strachem, doskonalenie pamięci poprzez naukę krótkich rymowanek
 • kolorowanie według własnego pomysłu
 • rozpoznawanie nastrojów muzycznych, kształtowanie umiejętności wyrażanie emocji poprzez malowanie („Wesoły obrazek”)( utwór A. Vivaldiego „Wiosna”)
 • Taniec standardowy, rozrywkowy, ludowy- dzielenie się wrażeniami.

Temat: Moi Rodzice- dostrzeganie roli taty i mamy w życiu dziecka. Wypowiadanie się na temat swoich rodziców

 • Pomagam mamie i tacie- zachęcanie do pomocy w codziennych obowiązkach
 • zachęcanie do przygotowywania niespodzianki dla rodziców

GRUPA II

Temat: Wiosna dookoła

 • budzenie zainteresowania przyrodą, zachęcanie do obserwowania zmian w otoczeniu zachodzących wiosną (zmiany na drzewach owocowych)
 • rozwijanie umiejętności porozumiewania się między innymi poprzez uważne słuchanie, zapamiętywanie i wykonywanie instrukcji
 • wdrażanie do mówienia o własnych emocjach związanych z wrażeniami zmysłowymi podczas obserwacji przyrody
 • kształtowanie postawy poszanowania przyrody, rozbudzanie zainteresowania światem zwierząt, między innymi poprzez poznanie bogactwa świata owadów, ich pożytecznej roli w przyrodzie i przezwyciężanie niechęci do nich
 • rozpoznawanie i nazywanie zwierząt i roślin żyjących i rosnących na łące
 • poznanie cyklu rozwojowego motyla
 • rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek
 • doskonalenie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo- ruchowej

Temat: Lubimy książki

 • rozbudzanie zainteresowania książką i czytelnictwem, między innymi poprzez wskazanie książki jako źródła wiedzy
 • wdrażanie do kulturalnego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej (biblioteka, księgarnia)
 • zapoznanie z zasadami korzystania z książek i rozumienie potrzeby dbania o książki
 • wdrażanie do uważnego słuchania i podejmowania rozmowy na temat przeczytanej treści utworu
 • poznanie etapów powstawania książki
 • poszerzanie wiedzy na temat zawodów: pisarza, grafika, redaktora, drukarza
 • rozwijanie kreatywności poprzez zabawę we wspólne tworzenie opowiadania

Temat: Zwierzęta małe i duże

 • poszerzanie wiedzy na temat dzikich zwierząt żyjących w Polsce
 • rozwijanie umiejętności wskazywania cech różniących zwierzęta oraz cech wspólnych (wygląd, środowisko życia, pożywienie)
 • poznanie zasad odpowiedniego zachowania się w lesie
 • zapoznanie z zasadami zachowanie bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami żyjącymi w lesie (nie podchodź, nie dotykaj, nie uciekaj)
 • naśladowanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta, doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt  egzotycznych (wygląd, środowisko życia, pożywienie)
 • kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt
 • rozwijanie wrażliwości słuchowej, analizy i syntezy słuchowej, słuchu fonematycznego
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższej wypowiedzi, poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym

Temat: Święto Mamy i Taty

 • kształtowanie tożsamości między innymi poprzez rozwijanie przynależności do rodziny- dzielenie się opowieściami o swoich bliskich
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodzicami, rozwijanie postawy szacunku do rodziców
 • rozwijanie rozumienia potrzeby i znaczenia społecznego pracy oraz postawy szacunku do wszelkiej pracy; zrozumienia, że praca jest ważna w życiu człowieka
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb bliskich osób oraz umiejętności odpowiadania na te potrzeby
 • kształtowanie potrzeby sprawiania przyjemności bliskim osobom, m. in. poprzez doświadczanie radości z możliwości obdarowania kogoś samodzielnie wykonanym prezentem
 • rozwijanie twórczego myślenia poprzez próby obmyślania etymologii nazw dni tygodnia (dlaczego dzień nosi taką nazwę, a nie inną), poprzez robienie listy pomysłów na wspólne spędzanie czasu z mamą, tatą oraz pomysłów na sprawienie przyjemności rodzicom
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, m. in. poprzez zwracanie uwagi na odcienie kolorów, wyszukiwania różnic na ilustracjach, odwzorowywanie obrazka

Kształtowanie pojęć matematycznych według E. Gruszczyk- Kolczyńskiej

 • długość- przybliżanie sensu mierzenia długości
 • Co jest ode mnie wyższe (dłuższe), a co niższe (krótsze). Jakiego jestem wzrostu?
 • Porównuję wielkość przedmiotów i układam je w serie rosnące i malejące
 • Uczę się mierzyć długość krokami i stopa za stopą

GRUPA III

Temat: Na łące

 • poznanie roślin i zwierząt żyjących na łące na podstawie wierszyków, opowiadań, zagadek
 • Żaba- praca z obrazkiem
 • „Połóż tam, gdzie powiem”- zabawa matematyczna
 • „Wiosenna łąka”- praca plastyczna dowolną techniką
 • „Jeden owad, dwa…”- zabawa słownikowa
 • „Sylaby”- zabawa słuchowa
 • „Biedroneczki”- zabawa dydaktyczna

Temat: Pszczoły dają nam miód

 • „W pasiece”- praca z obrazkiem
 • „Przeciwieństwa”- zabawy matematyczne
 • ” „Słodkie- kwaśne”- zabawa dydaktyczna
 • „Co zostało zmienione- zabawa dydaktyczna
 • „Kolorowe ule”- praca z obrazkiem

Temat: Święto Mamy i Taty

 • „Zawody mam”- zabawy dydaktyczne
 • „Mama w pracy”- rysowanie zawodu wykonywanego przez mamę
 • „Zawody tatusiów”- zabawa dydaktyczna
 • „Tata w pracy- rysowanie taty przy pracy
 • „Moja rodzina”- zabawa dydaktyczna
 • „Zdrobnienia i zgrubienia”- zabawa językowa
 • Nauka na pamięć wierszyków i piosenek na Dzień Mamy i Taty
 • „Laurka dla Mamy i Taty”- praca plastyczna dowolną techniką

Temat: Zwierzęta duże i małe

 • „Gdzie żyją zwierzęta”- zabawa dydaktyczna
 • „Polowanie na tygrysa”- zabawa matematyczna
 • „Żyrafa”- praca plastyczna według wzoru
 • „Wilki”- zabawa dydaktyczna
 • „Zwierzęta aktywne nocą”- zabawa dydaktyczna

GRUPA IV a

Temat: Jak powstaje książka”

 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez słuchanie opowiadań, wierszy czy bajek
 • zapoznanie z zawodami związanymi z powstawaniem książek: pisarz, autor, ilustrator, grafik, redaktor, drukarz
 • rozwijanie aktywności ruchowej poprzez zabawy
 • monografia cyfry 9- utrwalenie umiejętności przeliczania, dodawanie i odejmowanie na konkretach
 • czytanie wyrazów z poznanych liter
 • rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego

Temat: Na łące

 • słuchanie tekstów literackich
 • utrwalenie nazw mieszkańców łąki
 • przypomnienie nazw roślin występujących na łące
 • zabawy w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter
 • monografia litery Ł, ł na podstawie wyrazów: Łucja, łapa- analiza i synteza słuchowa wyrazów, próby odczytywania sylab z poznanych liter i całych, prostych wyrazów
 • zabawy utrwalające w pamięci kształt cyfry  0″: wyszukiwanie przedmiotów zbliżonych kształtem do cyfry 0.

Temat: Mama i Tata

 • przypomnienie nazw zawodów wykonywanych przez rodziców
 • burza mózgów- „Jak możemy pomagać rodzicom w obowiązkach domowych/”
 • zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek
 • klasyfikowanie przedmiotów ze względu na ich określone cechy
 • przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów
 • czytanie wyrazów z poznanych liter

Temat: Moje zwierzątko

 • burza mózgów „Jakie zwierzątko mamy lub jakie chcielibyśmy mieć; jakie zwierzątko hodujemy w domu?”
 • rozwijanie sprawności fizycznej poprzez zabawy ruchowe
 • dokonywanie analizy oraz syntezy słuchowej i głoskowej nazw zwierząt,
 • przypomnienie na czym polega praca weterynarza
 • przeliczanie w zakresie 10 i dopełnianie do 10.
 • monografia litery Z, z na podstawie wyrazów: Zenek, zebra– analiza i synteza słuchowa
 • stworzenie „Kącika zoologicznego”- szukanie informacji na temat zwierząt egzotycznych
 • omówienie zagrożeń związanych ze spotkaniem z nieznajomym zwierzęciem

GRUPA IV

Temat: Jak powstaje książka

 • poznanie rodzajów książek
 • omówienie zawodów związanych z powstawaniem książek: pisarz, autor, ilustrator, grafik, redaktor, drukarz
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez słuchanie różnych tekstów literackich, np. opowiadań, bajek, wierszy
 • zapoznanie z cyfrą 9– ćwiczenia grafomotoryczne, utrwalanie przeliczania, dodawanie i odejmowanie w zakresie 9
 • poznanie różnic pomiędzy biblioteką a księgarnią
 • utrwalanie nominałów monet i banknotów

Temat: Na łące

 • poznanie i nazywanie roślin i zwierząt występujących na łące
 • monografia litery Ł, ł na podstawie wyrazów: Łukasz, łopatka- wysłuchiwanie głoski ł  na początku, w środku i na końcu wyrazów, ćwiczenia grafomotoryczne
 • zapoznanie z cyfrą 0– rozwijanie sprawności grafomotorycznej, porównywanie liczebności zbiorów, dokładanie i odejmowanie elementów zbioru, utrwalanie znaków graficznych <, >, =
 • omówienie cyklu rozwojowego motyla oraz podziału rośliny na części
 • odczytywanie i układanie wyrazów z poznanych liter
 • kształtowanie poczucia rytmu oraz uwrażliwianie na zmianę tempa w muzyce

Temat: Moje zwierzątko

 • poznanie i omówienie zwierząt domowych- zwrócenie uwagi na potrzebę opiekowania się nimi
 • rozwijanie sprawności ruchowej podczas zabaw ruchowych i muzycznych
 • analiza i synteza słuchowa i głoskowa nazw zwierząt
 • poznanie pracy weterynarza
 • monografia litery Z, z na podstawie wyrazów : Zenek, zebra– wysłuchiwanie głoski na początku, w środku i na końcu wyrazów, ćwiczenia grafomotoryczne
 • zapoznanie z liczbą 10– przeliczanie, dodawanie i odejmowanie elementów w zakresie 10
 • poznanie i omówienie zwierząt egzotycznych

Temat: Mama i Tata

 • kształtowanie poczucia szacunku do rodziców i osób dorosłych
 • klasyfikowanie przedmiotów ze względu na określone cechy, przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów
 • rozwijanie koordynacji ruchowej poprzez zabawy ruchowo- naśladowcze i orientacyjno- porządkowe
 • poznanie zawodów rodziców i omówienie ich
 • angażowanie dzieci do pomocy rodzicom podczas codziennych czynności
 • czytanie globalne nazw urządzeń domowych
 • rozwijanie pamięci poprzez naukę wierszyków i rymowanek z okazji Święta Mamy i Taty.