środa, 1 kwietnia 2020
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE KWIECIEŃ 2020 r.

GRUPA I

Temat: Tradycje Wielkanocne ( 30. 03. 2020- 10. 04. 2020)

 • słuchanie wierszy i opowiadań- zapoznanie z charakterystycznymi elementami związanymi z Wielkanocą
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadań czytanych przez dorosłego
 • poznanie polskich zwyczajów związanych z Wielkanocą, poznanie określeń: pisanka, kraszanka, święconka.
 • rozwiązywanie zagadek o tematyce związanej ze Świętami Wielkanocnymi
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania ze względu na jedną cechę
 • liczenie w dostępnym zakresie
 • posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych
 • przybliżenie tradycji malowania jajek
 • kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat świątecznych potraw- praca z obrazkiem
 • kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się przy stole

Temat: Praca rolnika (14. 04.- 17. 04. 2020)

 • nauka wiersza „Rolnik” połączona z zabawą naśladowczą
 • zabawa dydaktyczna „Od ziarenka do kwiatka”
 • rozbudzanie zainteresowania przyrodą
 • ćwiczenie koncentracji uwagi, rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego; układanie historyjki obrazkowej
 • słuchanie wierszy i opowiadań o pracy rolnika (na podstawie ilustracji)
 • poznanie pracy rolnika- czynności, jakie wykonuje i potrzebnych narzędzi- wiązanie opisu z ilustracją
 • „Dzieci w gospodarstwie”- opowiadanie historyjki obrazkowej (używanie określeń: na początku, potem, na końcu)
 • zabawa dydaktyczna „Zgubione jajka”; rozwijanie umiejętności liczenia, porównywania zbiorów, wykonywanie poleceń złożonych
 • zabawa „Kto mieszka w jajku?”- rozumienie pojęć: jajko kurze, jajko przepiórcze
 • rozwijanie zainteresowania życiem zwierząt
 • „Skąd się bierze ser?”- W mlecznej krainie: poznanie produktów, które powstają z mleka
 • zabawa ruchowa:” Kolorowe koła i kółka”
 • rozwijanie motoryki małej i dużej, poczucia rytmu
 • rozpoznawanie kolorów: czerwonego, zielonego, niebieskiego, żółtego

Temat: Dbamy o naszą planetę (20. 04.- 24. 04. 2020)

 • słuchanie wierszy i opowiadań o niebezpieczeństwach zagrażających środowisku ze strony człowieka
 • rozwijanie świadomości proekologicznej
 • zabawa dydaktyczna „Sprzątamy las”- ćwiczenia w klasyfikowaniu według dwóch cech
 • „Śmieci precz!”- inscenizacja na podstawie wiersza- rozbudzanie w dzieciach poczucia estetyki w najbliższym otoczeniu, potrzeby utrzymywania ładu i porządku
 • rozmowa na podstawie wiersza „Co to jest ekologia”
 • praca plastyczno- techniczna z wykorzystaniem surowców wtórnych, rozwijanie kreatywności
 • zabawa badawcza „Czysta i brudna woda”
 • posługiwanie się określeniami: zatruta rzeka, zanieczyszczone środowisko, posługiwanie się określeniami: zatruta rzeka, zanieczyszczone środowisko; nabywanie umiejętności wyciągania wniosków z eksperymentu, wzbogacanie wiedzy na temat zanieczyszczenia wody
 • „Góra śmieci”- segregowanie śmieci; umiejętność rozróżniania kolorów pojemników na odpady

Temat: Tajemnica książek (27. 04. – 30. 04. 2020 r.)

 • zabawa dydaktyczna „Jaka to książka?”- kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionej książki
 • rozwijanie zainteresowania książkami
 • rozumienie pojęć: najwyżej, najniżej, w środku
 • „Jak powstaje papier?”- rozmowa na temat, co daje nam las
 • zabawa badawcza „Papier jest…”- rozróżnianie właściwości papieru, jego grubości, faktury (aktywność poznawcza)
 • zabawa dydaktyczna „Jaka to bajka”- uważne słuchanie utworu; układanie historyjki obrazkowej według chronologii zdarzeń
 • zabawa matematyczna „W księgarni”- utrwalanie pojęć: mały, duży; doskonalenie umiejętności liczenia
 • zapoznanie z pracą sprzedawcy w księgarni
 • słuchanie wiersza „W bibliotece”- rozumienie celu chodzenia do biblioteki

GRUPA II

Temat: Zwierzęta z wiejskiego podwórka

 • nazywanie zwierząt wiejskich (dorosłych i dzieci), rozpoznawanie ich odgłosów i poznanie przysmaków
 • rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie
 • wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej i umiejętności konstrukcyjnych
 • rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez dopowiadanie wyrazów rymujących się
 • budowanie wiedzy dzieci na temat produktów spożywczych pochodzących od różnych zwierząt gospodarskich
 • kształtowanie umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności i troski o zwierzęta

Temat: Czekamy na Święta Wielkanocne

 • poznanie zwyczajów i symboli związanych ze Świętami Wielkanocnymi (pisanka, kraszanka, baranek, zajączek, koszyczek wielkanocny itp)
 • doskonalenie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej
 • zorganizowanie kącika wielkanocnego
 • zachęcanie do udziału w prostych pracach porządkowych (odpowiedzialne wykonanie powierzonego zadania- wdrażanie do dbania o porządek)
 • sianie owsa i rzeżuchy (określanie warunków niezbędnych do wzrostu i rozwoju roślin)
 • budowanie wypowiedzi wielozdaniowej- posługiwanie się przymiotnikami
 • utrwalanie nazw tradycyjnych potraw świątecznych, rozwijanie umiejętności składania życzeń
 • wzmacnianie więzi społecznych w grupie rówieśników i w gronie rodzinnym

Temat: Praca rolnika

 • zapoznanie z różnymi rodzajami prac w gospodarstwie rolnym
 • poznanie narzędzi i maszyn wykorzystywanych na polu
 • poznanie roślin okopowych, zbożowych, oleistych i włóknistych
 • układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej „Od ziarenka do bochenka”
 • „Jak powstaje popcorn”- poszerzanie wiedzy dzieci na temat kukurydzy
 • doskonalenie chwytu pęsetkowego i motoryki małej (praca plastyczna z nasion kukurydzy)
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania się podczas pobytu na wsi

GRUPA III

Temat: Zwierzęta na wiejskim podwórku

 • zabawy literą Ł, ł
 • „Skąd się biorą jajka?”- praca z obrazkiem
 • „Odgłosy zwierząt”- zabawa słuchowa
 • „Skąd się bierze wełna”- zabawa dydaktyczna
 • „Wyganiamy owieczki z zagrody”- motoryczno- matematyczna zabawa z kostką
 • „Co daje krowa”- zabawa dydaktyczna
 • „Ogromna krowa”- grupowa praca plastyczna, malowanie dłońmi

Temat: Wielkanoc

 • zapoznanie z tradycją wykonywania palm wielkanocnych
 • „Wielkanoc kojarzy mi się …”- zabawa dydaktyczna
 • poznanie tradycji ozdabiania jaj
 • „Świąteczne przygotowania”- układanie historyjek obrazkowych
 • „Stół wielkanocny”- opowiadanie obrazka
 • „Wielkanoc inaczej”- pogadanka na temat obchodzenia świąt w różnych miejscach świata
 • „Jajko wielkanocne”- wydzieranka z kolorowego papieru

Temat: Praca rolnika

 • „Wieś i miasto”- praca z obrazkiem
 • „Rośliny zbożowe”- zabawa dydaktyczna
 • „Kukurydza”- praca plastyczna według wzoru
 • „Od ziarenka do bochenka”- zabawa dydaktyczna
 • pogadanka na temat różnych narzędzi i maszyn ogrodniczych oraz bezpieczeństwa podczas ich wykorzystywania
 • „Czym jest gospodarstwo ekologiczne”- pogadanka

Temat: Dbamy o naszą planetę

 • „Czym jest natura”- burza mózgów
 • zabawy literą Z, z
 • „Co było na obrazku”- praca z obrazkiem
 • „Recykling”- burza mózgów
 • „Ze starego coś nowego”- zabawa dydaktyczna
 • „Coś z niczego”- konstruowanie zabawek z surowców wtórnych
 • „To mnie oburza”- zabawa słowna
 • „Komu jest potrzebne powietrze”- mapa myśli
 • „Jak pozbyć się smogu?”- burza mózgów
 • „Do czego potrzebna jest woda”- mapa myśli

Temat: Tajemnica książek

 • „Niewidzialna zagadka”- zabawa słuchowa
 • „Regulamin postępowania z książką”- zabawa dydaktyczna
 • zabawy literą F, f
 • „Jak powstaje papier?”- zabawa dydaktyczna
 • „Magiczna maszynka”- zabawa matematyczna
 • „Wszyscy, którzy…”- zabawa dydaktyczna

GRUPA IV a

Temat: Pracowita wiosna

 • wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny
 • systematyczna obserwacja przyrody i wyciąganie wniosków
 • poznanie przedmiotów, dzięki którym można posprzątać w domu, ogrodzie
 • poszerzanie słownika czynnego dzieci: grabie, szpadel, łopata, sekator
 • przypomnienie wyglądu wiosennych ptaków: bocian, jaskółka, kukułka, skowronek
 • wysłuchiwanie głosek w nagłosie i wygłosie
 • układanie historyjek obrazkowych- dostrzeganie związku przyczyna- skutek

Temat: Święta Wielkanocne

 • poznanie zwyczajów związanych z Wielkanocą
 • wyjaśnienie pojęcia: tradycja
 • zapoznanie z symboliką produktów zgromadzonych w wielkanocnym koszyczku
 • „Lubię święta, bo…”- zabawa słownikowa
 • rozwiązywanie zadań z treścią, próby układania treści zadań do prezentowanych działań
 • przeliczanie wyrazów w zdaniu, budowanie zdań złożonych

Temat: Na wsi

 • utrwalanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka, poznanie ich pokarmów, domów
 • poznanie korzyści, jakie daje hodowla zwierząt
 • rozwijanie umiejętności działania zgodnie z instrukcją słowną
 • przeprowadzanie klasyfikacji zwierząt zgodnie z jedną podaną cechą
 • poszerzanie słownika czynnego dziecka: stajnia, obora, kurnik, chlewik, buda
 • monografia litery J, j na podstawie wyrazów: Janek, jajo– analiza i synteza słuchowa wyrazów, próby odczytywania sylab z poznanych liter i całych, prostych wyrazów
 • „Co było pierwsze: jajko czy kura ?”- postawienie problemu, próba jego rozwiązania
 • przeliczanie do 8, dopełnianie do 8

Temat: Praca rolnika

 • poznanie pracy rolnika w odniesieniu do odpowiedniej pory roku
 • stosowanie określeń pór dnia- świt, ranek, popołudnie, zmierzch, wieczór
 • porównywanie narzędzi i maszyn używanych do roli dawniej i dziś
 • zapoznanie dzieci z procesem powstawania chleba oraz cukru
 • wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się taką samą głoską, sylabą
 • czytanie wyrazów z poznanych liter
 • doskonalenie umiejętności właściwego reagowania na zmianę rytmu w piosence

GRUPA IV

Temat: NA WSI

 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez słuchanie tekstów literackich: opowiadań, wierszy, bajek
 • przypomnienie i utrwalenie nazw zwierząt mieszkających na wiejskim podwórku
 • zapoznanie z nazwami pomieszczeń gospodarczych: stajnia, obora, chlewik, kurnik
 • monografia cyfry 8– utrwalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach i w pamięci
 • rozwijanie aktywności ruchowej poprzez zabawy: orientacyjno- porządkowe, naśladowcze, muzyczno- ruchowe
 • rozwijanie kreatywności i logicznego myślenia poprzez zabawy: słownikowe, rytmiczne, dydaktyczne, badawcze
 • monografia litery J, j na podstawie wyrazów: Janek, jajko– analiza i synteza słuchowa wyrazów

Temat: ŚWIĘTA WIELKANOCNE

 • przypomnienie i omówienie polskich tradycji wielkanocnych
 • poznanie symboliki produktów zgromadzonych w wielkanocnym koszyczku
 • poznanie i omówienie różnych sposobów ozdabiania jaj wielkanocnych
 • rozwiązywanie zadań z treścią- utrwalanie znaków graficznych +, -,=; zapisywanie działań matematycznych
 • zabawy słownikowe- analiza i synteza słuchowa wyrazów związanych ze Świętami Wielkanocnymi
 • rozwijanie aktywności ruchowej poprzez różnego rodzaju zabawy

Temat: PRACA ROLNIKA

 • poznanie pracy rolnika oraz jego obowiązków w gospodarstwie wynikających z pór roku
 • porównanie dawnych i współczesnych maszyn rolniczych
 • zapoznanie z procesem powstawania cukru i chleba
 • poznanie różnych rodzajów zboża i produktów pochodzenia zbożowego
 • ćwiczenia w przeliczaniu, dodawaniu i odejmowaniu elementów oraz porównywanie liczebności zbiorów
 • stosowanie określeń pór dnia: świt, ranek, południe, popołudnie, zmierzch, wieczór

Temat: WIOSENNY DESZCZYK

 • poznanie schematu obiegu wody w przyrodzie
 • omówienie znaczenia wody w życiu człowieka oraz sposobów jej zastosowania
 • doskonalenie umiejętności właściwego reagowania na zmianę rytmu i tempa w muzyce
 • poznanie zjawiska powstawania tęczy
 • porządkowanie przedmiotów w odpowiedniej kolejności: rosnąco, malejąco
 • utrwalanie prawej i lewej strony
 • ćwiczenia grafomotoryczne- pisanie po śladzie liter i cyfr