czwartek, 7 stycznia 2021
Zamierzenia na Styczeń 2021

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

Styczeń 2021 –

Grupa I Niebieska i Zielona

 

Temat:  Zawitała do nas zima (04. 01.- 08. 01.)

–      Wdrażanie do życia w grupie społecznej przez naukę czerpania radości ze wspólnej zabawy, przestrzeganie reguł i zasad dotyczących bezpieczeństwa oraz umiejetności pracy w grupie;

 

–     Kształtowanie wyobraźni ruchowej poprzez udział w zabawach muzycznych, naśladowczych;

–     Uwrażliwianie na piękno zimowego krajobrazu, poznawanie właściwości śniegu;

–     Dostrzeganie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, rozumienie konieczności ciepłego ubierania się w zimie;

–     Wdrażanie do używania określeń, zwrotów i wyrażeń: lekki, lżejszy, ciężki, cięższy, unoszą się do góry, opadają na dół, wirują:

–     Porównywanie liczebności zbiorów przez dobieranie w pary, rozumienie określenia tyle samo;

–     „Śnieg”-  praca z wierszem: Anny Łady – Grodzickiej. Uważne słuchanie utworu. Rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi zrozumiałej dla otoczenia, ilustrowanie treści wiersza ruchem.

–     „Sanki” – układanie obrazka z części. Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i dokładności przez dopasowywanie elementów;

Temat : Co można robić zimą (11. 01.- 15. 01.)

–     Kształtowanie nawyku zachowywania porządku w najbliższym otoczeniu;

–     „Śniegowe kule” – ćwiczenia mięśni rąk i nadgarstka. Ugniatanie kul z papieru;

–     Budzenie ciekawości poznawczej u dzieci. Poznawanie właściwości śniegu, wzbogacenie słownictwa określeniami: zimny, mokry, miękki;

–     Kształtowanie umiejętności szybkiego reagowania na sygnał dźwiękowy podczas zabaw ruchowych;

–     Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych;

–     Prowadzenie obserwacji przyrody w czasie pobytu w ogrodzie przedszkolnym, określenie cech zimowej pogody, zabawy ze śniegiem – malowanie na śniegu;.

–     Kształtowanie prawidłowego tonu oddechowego i poszerzenie pojemności płuc – ćwieczenia oddechowe; „dmuchanie śnieżynek”;

–     Doskonalenie umiejętności liczenia i klasyfikowania przedmiotów;

–     Eksperymentowanie z lodem – poznawanie właściwości lodu, używanie określeń: zimny, twardy, przezroczysty. Degustacja zamrożonego soku, określenie smaku.

–     „Lód”- wierszyk do rysowania A. Maćkowiaka. Rysowanie po śladzie, utrwalenie nazw figur geometrycznych.

–     „Co by było gdyby”- oglądanie świata przez kolorowe folie, rozbudzanie twórczego myślenia;

–     Praca plastyczna: ‚kolorowe bałwanki”, lepienie z plasteliny, ugniatanie, formowanie kulek;

18.01. Niebieski Poniedziałek.

Temat : Kochana Babciu, Kochany Dziadku ( 18. 01.- 22. 01)

–     Wdrażanie do zachowania porządku w najbliższym otoczeniu;

–     Kształtowanie sprawności manualnej oraz wyobrażni;

–     Wdrażanie do utrzymywania tradycji;

–     Rozwijanie, poczucia miłości, szacunku do osób strarszych, uświadomienie ważnej roli dziadków w życiu wnucząt;

–     „Babcia i Dziadek”- podawanie imion Babci i Dziadka, określanie stosunków łączących dziadków z rodzicami, używanie imion Babci i Dziadka;

–     Wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania, doskonalenie pamięci oraz spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej, rozpoznawanie dżwięków, i nazywanie przedmiotów, które je wydają;

–     Rozwijanie poczucia rytmu;

–     „Święto Babci i Dziadka”-  słuchanie utworu A. Galica, rozmowa na temat opowiadania,  o świecie babci i dziadka, jak można świętować ten dzień i co można z tej okazji wręczyć babciom i dziadkom.;

–     Kształtowanie wiary we własne umiejętności, pokonywanie nieśmiałości podczas występów.;

–     Doskonalenie umiejętności posługiwania się klejem;

–     Wykonanie upominku na ” Dzień Babci i Dziadka”;

–     Nauka wiersza B. Formy „Sto lat Babciu, sto lat Dziadku”, złożenie życzeń, wręczenie laurki;

Temat: Zimowe sporty (25. 01. – 29. 01)

–     Zapoznanie z zasadami bezpiecznych zabaw zimowych, kszałtowanie świadomości o zagrożeniach występujących na lodzie, na śniegu;

–     Zagadki słowne” o sportach zimowych”, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, i uważnego słuchania;

–     Wdrażanie do zachowań prozdrowotnych;

–     „Narty”-Nauka piosenki, dzieci powtarzają słowa, naśladując jazdę na nartach według własnej inwencji twórczej;

–     Przybliżenie znaczenia słowa „olimpiada”, ćwiczenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby;

–     Wdrażanie do uważnego słuchania poleceń;

–     Rozwijanie własnej ekspresji twórczej – ruchowej i plastyczej;

–     Kształtowanie motoryki w zakresie zwinności, zgodnego współdziałnia w grupie;

–     Wdrażanie do posługiwania się pojęciami: duży, mały, porównywanie elementów;

–     Wdrażanie do cierpliwego czekania na swoją kolej podczas zabawy;

–     Zachęcanie do kulturalnego wypowiadania się;

–     Kształtowanie umiejętności reagowania na sygnał dżwiękowy i słowny;

 29.01.-  Dzień Puzzli.

 

ZAMIERZENIA

GRUPA ZUCHY

STYCZEŃ

 

TYDZIEŃ 1

PŁYNIE CZAS

4.01. – 8.01

 

Słuchanie wiersza H. Bechlerowej „Babuleńka”, rozmowa na temat potrzeby niesienia pomocy ludziom starszym.

Poznanie na podstawie wiersza, czym jest szacunek

Rozwijanie ekspresji słownej i wrażliwości na potrzeby innych

Nauka wyrażania szacunku do drugiego człowieka i szanowania odmienności

Ćwiczenia małej motoryki, oraz koordynacji wzrokowo – słuchowej, opowiadanie o sytuacji przedstawionej na ilustracji

Rozcinanie obrazka wzdłuż linii i przyklejanie go na osobnej kartce

Słuchanie wiersza M. Szeląg „Dzień Franka”, rozmowa na temat pór dnia oraz charakterystycznych czynności wykonywanych przez ludzi o różnych porach dnia

Poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie (dzień/noc)

Wzbogacenie wiedzy o świecie przyrodniczym – „Dla kogo dzień, dla kogo noc?”

Słuchanie wiersza J. Jabłońskiego „Noc” rozmowa na temat cech charakterystycznych nocy

Układanie kalendarza dzień – noc, dostrzeganie regularności

Rozmowa przy tablicy dydaktycznej „Z każdym dniem coraz starsi”

Poznanie poszczególnych etapów życia człowieka

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania różnic w wyglądzie osób w różnym wieku

Rozwijanie empatii w stosunku do wszystkich ludzi niezależnie od ich wieku

Cztery pory roku – rozmowa na temat cech charakterystycznych dla danej pory roku

Usystematyzowanie wiedzy związanej z porami roku

Poszerzanie doświadczeń plastycznych – przypisywanie kolorów każdej z pór roku

 

TYDZIEŃ 2

MŁODSI, STARSI

11.01 – 15.01

 

Omówienie wartości – szacunek, słuchanie opowiadania M. Szeląg „O księżniczce, która nie szanowała starszych ludzi”

Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat, kształtowanie pozytywnych cech charakteru, uwrażliwienie na potrzeby osób starszych

Poznanie bliskich członków rodziny dzieci (babć, dziadków)

Rysowanie portretów babć i dziadków – zabawa plastyczna

„Co możemy robić z babcią i dziadkiem” – ilustracje przedstawiające różne czynności – opisywanie własnymi słowami, odpowiadanie na pytania

Rozwijanie mowy komunikatywnej

Słuchanie wiersza „Serce dla babci i dziadka”

Poznanie pojęcia „para”, zabawa matematyczna „sercowe rytmy”

Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, sprawdzania liczebności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary

Upominek dla babci i dziadka – praca plastyczna

 

TYDZIEŃ 3

SPORT TO ZDROWIE

18.01 – 22.01

 

Omawianie wartości zdrowie, słuchanie wiersza M. Szeląg „Antek i zima”

Ćwiczenia małej motoryki – naklejanie elementów, rysowanie i kolorowanie

Zabawa dydaktyczna – szafa zimowa i szafa letnia – nazywanie ubrań

Poszerzanie wiadomości dzieci na temat zdrowia jako wartości, nabywanie umiejętności formułowania wniosków

Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

Zimowe zabawy na śniegu

Słuchanie wiersza M. Szeląg „Idzie zima krok za krokiem” – rozmowa na temat zabaw zimowych

Układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej „Bałwan” określanie co było najpierw , co potem a co na końcu

Zabawy matematyczne „Kule śniegowe”

Ćwiczenie orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni

„Zbiory kul śniegowych ” – układanie zbiorów, ćwiczenia w liczeniu

Ćwiczenia w określaniu większej lub mniejszej liczby elementów

Ćwiczenia małej motoryki – „wycinam kule śniegowe”

Praca plastyczna „Bałwanek”

 

TYDZIEŃ 4

DBAM O ZDROWIE

25.01 – 29.01

 

Omawianie wartości zdrowie, słuchanie opowiadania „O źrebaku, który nie doceniał posiadanego zdrowia”

Rozmowa na temat zdrowia i choroby

Utrwalenie wiadomości o zawodzie weterynarza

„W aptece” – słuchanie wiersza M. Buczkówny

Poznanie zawodu farmaceuty i jego miejsca pracy

Zabawa tematyczna – „Miś w aptece”

Zabawa dydaktyczna – „Kto nam pomaga, gdy chorujemy?” (lekarz, pielęgniarka, stomatolog, fsrmaceuta)

Rozmowa kierowana przy obrazkach „Co robić by być zdrowym?”

Słuchanie wiersza M. Szeląg „Czystość”, rozmowa na temat higieny

Poznanie sposobów na zachowanie dobrego stanu zdrowia

Kształtowanie zachowań sprzyjających zachowaniu zdrowia

Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego

Uwrażliwienie na konieczność dbania o higienę osobistą

Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową i spostrzegawczość

Odszukiwanie różnic między dwoma obrazkami

Rozmowa na podstawie ilustracji „Co to jest taniec?”

Poznanie pojęcia taniec i kroków do „Polki kłanianki”

Rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności tanecznych

Piramida zdrowia – poznanie jej składowych

Propagowanie zdrowego stylu życia

Eksperyment – „Niezdrowa hodowla” – co się dzieje z jedzeniem, które zbyt długo leży?

 

Zamierzenia Dydaktyczno- Wychowawcze

Styczeń 2021

GRUPA III

 

 1. Pomagamy Zwierzętom przetrwać Zimę

– Wysłuchamy wierszy i opowiadań związanych z tematem tygodnia

– Przypomnimy sobie nazwy i wygląd ptaków, które zostają w naszym kraju na zimę lub przylatują do niego z północy

– Przypomnimy sobie, jakie zwierzęta leśne nie zasypiają zimą w Polsce

– Porozmawiamy o tym, jak ptaki i inne zwierzęta radzą sobie zimą i jak człowiek może im pomóc przetrwać ten trudny czas

– W czasie zabaw w ogrodzie przedszkolnym będziemy obserwować pożywiające się ptaki w naszym karmniku

– Będziemy rozwijać spostrzegawczość, pamięć wzrokową, analizę i syntezę wzrokową, m..in. poprzez rozcinanie obrazka i składanie go w całość

– Będziemy rozwijać myślenie logiczne i przyczynowo- skutkowe poprzez układanie i opowiadanie historyjek  obrazkowych

– Wykonamy pracę plastyczną „Gil”- origami z kół

– Obejrzymy film edukacyjny dla dzieci pt. ”Zima – trudny czas dla zwierząt” (Operon)

 

 1. Kochamy Babcię I Dziadka

– Zapoznamy się z literaturą związaną z tematem tygodnia

– Dowiemy się, co to jest drzewo genealogiczne; Porozmawiamy o swoich rodzinnych historiach, zwyczajach, tradycjach

– Podkreślimy, że Starszym należy się szacunek i przywiązanie

– Przygotujemy dla Babć i Dziadków prezenty z okazji Ich Święta

– Wykonamy ich portrety

– Przygotujemy  dla Babć i Dziadków występ (wiersze, tańce, piosenki) z okazji Ich Święta

– Będziemy ćwiczyć uważne słuchanie i Obserwowanie, rozwijać spostrzegawczość i pamięć wzrokową m. in.. poprzez odwzorowywanie układu elementów

 

 1. Zabawy i Sporty Zimowe

– Posłuchamy wierszy i opowiadań związanych z tematem

– Zapoznamy się z zimowymi dyscyplinami sportowymi np. skoki narciarskie, narciarstwo alpejskie i klasyczne, jazda figurowa na lodzie, łyżwiarstwo szybkie, hokej na lodzie, saneczkarstwo, snowboarding

– Porozmawiamy o słynnych polskich sportowcach uprawiających zimowe dyscypliny sportowe, np. Justynie Kowalczyk, Adamie Małyszu, Kamilu Stochu, Mariuszu Czerkawskim

– Obejrzymy film ”Bolek i Lolek na Olimpiadzie Zimowej”- omówimy przedstawione w nim dyscypliny- dzieci opowiedzą o swoich ulubionych zabawach na śniegu

– Ulepimy wspólnie w ogrodzie przedszkolnym bałwana (jeśli będzie śnieg)

-W ykonamy pracę plastyczną grupową” Narciarze”

Zapoznamy się z obrazem graficznym głosek: Ł, ł ,B, b, N, n

i  cyfr: 6 ,7 ,8

 

Kształtowanie Pojęć Matematycznych wg  E.Gruszczyk- Kolczyńskiej

Rytmy: Wychwytywanie regularności i  korzystanie z nich w różnych sytuacjach:

-Słucham, patrzę uważnie i układam rytmy

-Układam Kalendarze: ”Dzień- Noc”. Zabawy z wyliczankami.

-Układam Kalendarze ”Pory Roku”. Opowiadania ruchowe.

 

Przypominamy również o Nietypowym ŚwięcieMiędzynarodowym Dniu Australii, które  będziemy obchodzić w dniu  26 stycznia (wtorek)- Rodzice przygotowują stroje związane z fauną i florą charakterystyczną dla tego kontynentu.

 

W lutym naszym Świętem Nietypowym będzie Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

obchodzony 21 .02.

Prosimy, aby tego dnia dzieci miały jakieś przebranie związane z literami oraz nauczyły się  na pamięć dowolnego, krótkiego wierszyka. Zorganizujemy Przegląd Recytatorski.

 

Zamierzenia Wychowawczo-Dydaktyczne

Na Styczeń 2021 Rok

Gr.IV

TEMAT: Zimą pomagamy zwierzętom

 • Rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą na podstawie opowiadania L. Bardijewskiej „Nudna niedziela”
 • „Ptasia stołówka”- zabawa matematyczna. Wyznaczanie wyniku dodawania na konkretach
 • Rozumienie potrzeby dokarmiania zwierząt leśnych w czasie zimy na podstawie opowiadania H. Zdzitowieckiej „Przy leśnych paśnikach”
 • „Ptaki”- zabawa dydaktyczna. Posługiwanie się nazwami ptaków: wróbel, sikorka, sroka, wrona, gołąb
 • „Przy paśniku i karmniku”- praca z obrazkiem. Wzbogacanie słownika. Poznanie zimowych przysmaków zwierząt
 • Dzień koloru białego- dzieci ubierają się na biało
 • „Karmnik”-praca plastyczna wg wzoru

TEMAT: Młodsi i starsi

 • Monografia litery B, b na podstawie wyrazów: balon, bukiet, Bartek
 • Analiza i synteza słuchowa sylab i wyrazów zawierających głoskę b
 • Wyszukiwanie litery w tekście
 • Wodzenie palcem w powietrzu i na stole
 • „Przyjęcie dla babci i dziadka”- zabawa dydaktyczna. Organizowanie przyjęcia dla babci i dziadka. Przeliczanie w zakresie 10
 • „List do babci”- masażyk
 • „Moi dziadkowie”- rysowanie portretów babci i dziadka
 • „Babciu, dziadku, dzwonię do was…”- prowadzenie rozmowy telefonicznej. Rozwijanie mowy dialogowej
 • „Hobby moich dziadków”- wypowiedzi na temat sposobu spędzania czasu z dziadkami
 • „Moja babcia”- pamięciowe opanowanie wiersza
 • „Dzień Kubusia Puchatka”- gry i zabawy których bohaterem jest Kubuś
 • „Dzień wiewiórki”- poszerzanie wiedzy na temat wiewiórek, quiz
 • „Wiewiórka”- praca plastyczna

TEMAT: Sport to zdrowie

 • „Pięć złotych”- rozmowa o uczuciach na podstawie opowiadania J.M. Chmielewskiej „Pięć złotych”
 • „Monety”-zabawa matematyczna. Rozpoznawanie monet 1-, 2-, 5-złotowych
 • Monografia litery N, n na podstawie wyrazów: Natalia, narty
 • Analiza i synteza słuchowa sylab i wyrazów zawierających głoskę n
 • Wyszukiwanie litery n wśród innych liter
 • „Sporty zimowe”- oglądanie prezentacji multimedialnej. Poznawanie nazw sportów zimowych
 • „Wielkość, kolor i kształt”- zabawa z kodowaniem. Rozpoznawanie cech przedmiotów
 • „Zawody sportowe”-rozmowa na temat udziału w zawodach
 • „Medale”- praca plastyczno-techniczna

TEMAT: Dbamy o zdrowie

 • „Lubimy owoce”- rozmowa o zdrowym stylu życia na podstawie opowiadania M. Górnej ”Lubimy owoce”
 • Realizacja projektu „Pokonaj wirusa”
 • Monografia litery S, s na podstawie wyrazów: Sławek, sanki
 • Analiza i synteza słuchowo-wzrokowa sylab i wyrazów, wysłuchiwanie głoski s w nagłosie, wyszukiwanie wyrazów różniących się jedną literą
 • Wyszukiwanie litery S wśród innych liter
 • „Zimowe zabawy”- praca z obrazkiem. Rozmowa na temat bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie
 • „Bałwanki”- zabawa paluszkowa
 • Zabawy liczbą 6, aspekt kardynalny i porządkowy
 • Wyszukiwanie liczby 6 wśród innych liczb
 • Ćwiczenia w przeliczaniu
 • „Bingo”- zabawa matematyczna. Utrwalenie cyfr 1-6
 • „Piramida zdrowia”- rozmowa na temat zdrowego stylu życia
 • „Chcemy być zdrowi”- wykonanie plakatu. Praca w małych zespołach