czwartek, 31.10.2019
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

LISTOPAD 2019

GRUPA II

Temat: Polska, nasza Ojczyzna

– przygotowanie do życia w społeczeństwie przez wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych, do zgodnego współdziałania w zespole;

– nabieranie wiary we własne umiejętności, pokonywanie niechęci do występów na forum przedszkola;

– wdrażanie do uważnego słuchania utworów;

– rozumienie wyrażenia „dom rodzinny”

– doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej oraz sprawności manualnej;

– rozwijanie wyobraźnie przestrzennej, rozumienie określeń: najwyższy, najniższy;

– wdrażanie do posługiwania się określeniami: niski, wysoki;

– zapamiętywanie nazwy własnej ulicy;

– nazywanie swojej miejscowości, poznawanie zabytków, pomników;

– kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, rozumienie wyrazów i wyrażeń: Polska, Polak, język polski, budzenie przywiązania do swojego kraju;

– poznanie godła, flagi i hymnu Polski- symboli narodowych.

 

Temat: Deszczowa pogoda

– wdrażanie do przestrzegania reguł, zasad bezpieczeństwa oraz zgodnej zabawy;

– kształtowanie zwyczaju odkładania zabawek na wyznaczone miejsce;

– wdrażanie do uważnego słuchania i wykonywania poleceń;

– wzbogacenie słownika o wyrazy określające wiatr i deszcz;

– ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach: kap, stuku- puku, hopsa, plusk, plask;

– rozwijanie spostrzegawczości słuchowej, kształcenie słuchu i poczucia rytmu, rozwijanie wyobraźni dźwiękotwórczej;

– doskonalenie umiejętności liczenia i posługiwania się liczebnikami porządkowymi;

– rozwijanie pomysłowości i wyobraźni;

– doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej, kształtowanie umiejętności odwzorowywania układu o powtarzającym się rytmie, liczenia w zakresie 5;

– poznanie zasad bezpiecznego zachowania w czasie burzy;

– rozumienie znaczenia kolorów chmur (zapowiedź pogody);

– ćwiczenie umiejętności samodzielnego ubierania się i dobierania stroju adekwatnego do pogody.

 

Temat: Zwierzęta domowe

– wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem;

– zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz reguł gry;

– wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami oraz nabywanie umiejętności radzenia sobie z przegraną;

– wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich;

– doskonalenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej;

– wdrażanie do posługiwania się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni;

– poznanie różnych ras psów, kotów, rybek akwariowych i papug;

– rozumienie zakazu dotykania obcych zwierząt;

– poznanie wyposażenia akwarium;

– poznanie pracy weterynarza;

– doskonalenie analizy i syntezy sylabowej;

– rozwijanie umiejętności dowolnego uzupełniania i ozdabiania obrazków.

 

Temat: Zimowe śpiochy

– rozwijanie wrażliwości na świat przyrody, wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt żyjących w lesie, ich mieszkań, omawianie ich wyglądu, zapoznanie ze sposobem poruszania się, odżywiania, zwyczajami i różnymi sposobami przygotowania się do zimy;

– kształtowanie poczucia własnej wartości poprzez doświadczanie sprawstwa i kreatywnego działania podczas prac plastycznych czy konstrukcji z klocków według własnego pomysłu;

– rozwijanie umiejętności wyrażania swoich spostrzeżeń przez formułowanie swobodnych wypowiedzi na określony temat;

– wzbogacanie słownika o wyrazy i wyrażenia: dziupla, gawra, kopczyk z liści, odlot ptaków, sznur dzikich gęsi;

– doskonalenie umiejętności określania cech wielkościowych: mały, duży, większy, mniejszy;

– wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania, odtwarzania ruchów ciała drugiej osoby, doskonalenie spostrzegawczości słuchowej i wzrokowej;

– rozwijanie sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo- ruchowej, wyobraźni ruchowej, wdrażanie do właściwego trzymania kredki;

– kształtowanie umiejętności modelowania kształtów z masy plastycznej.

 

GRUPA III

– utrwalanie nazw członków rodziny;

– kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych;

– utrwalanie nazw symboli narodowych;

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat zjawisk atmosferycznych;

– rozwijanie umiejętności klasyfikacji;

– dostrzeganie zmian w pogodzie i ich oznaczenia;

– poszerzanie wiedzy geograficznej dzieci.

 

GRUPA IV A

– poznanie zapisu graficznego cyfry 2 i 3;

– kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwanie głosek i kreślenie liter: E, e, T, t, D, d, I, i;

– klasyfikowanie, przeliczanie, dokładanie i odkładanie elementów tak, aby została podana liczba;

– utrwalanie nazwy państwa, stolicy, głównych miast, rzek, gór w Polsce;

– utrwalanie wiedzy na temat umiejętności zapisywania muzyki; przypomnienie takich pojęć jak: pięciolinia, klucz wiolinowy, nuty;

– utrwalenie znaczenia pojęcia: sztuka i artysta;

– odkrywanie znaczenia wiatru, wody, słońca w przyrodzie.

 

GRUPA IV

Temat: Jest coraz chłodniej

– dostrzeganie i opisywanie zjawisk atmosferycznych zachodzących w przyrodzie;

– rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych;

– poznanie sposobów przygotowywania się do zimy zwierząt i roślin;

– poznanie stanów skupienia wody;

– poznanie określeń dotyczących deszczu i wiatru: mżawka, kapuśniaczek, deszczyk, deszcz, ulewa; wiatr, wiaterek, wietrzysko, wichura, zawierucha;

– porównywanie liczebności zbiorów, stosowanie określeń: tyle samo, o (1, 2, 3, 4, 5) mniej, o (1, 2, 3, 4, 5) więcej;

– poznanie litery I, i na podstawie wyrazów : Iga, igła- czytanie globalne.

 

Temat: Kto Ty jesteś?

– poznanie mapy Polski oraz nazw większych miast leżących w Polsce, w tym Warszawy- stolicy;

– przypomnienie legendy „O Lechu, Czechu i Rusie”

– poznanie litery F, f na podstawie wyrazów Franek, flaga- czytanie globalne;

– przypomnienie symboli narodowych: hymnu, godła i flagi;

– dowiemy się, że Polska należy do Unii Europejskiej, poznamy hymn UE i jej symbole;

– utrwalenie poznanych cyfr i znaków matematycznych;

– tworzenie i oznaczanie cyfrą zbiorów o wskazanej liczbie elementów.

 

Temat: Jesienna Muzyka

– wyjaśnienie pojęć: orkiestra, dyrygent, filharmonia, batuta;

– poznanie możliwości zapisania muzyki na pięciolinii poprzez użycie klucza wiolinowego i nut;

– kontynuowanie ustalonych rytmów złożonych z figur geometrycznych;

– określanie co drugiego elementu w zbiorze;

– łączenie elementów w pary;

– poznanie litery T, t na podstawie wyrazów Tomek, tamburyn- pisanie po śladzie;

– wysłuchiwanie głoski t na początku, w środku i na końcu wyrazu.

 

Temat: Mali artyści

– poznanie pracy artystów- rzeźbiarza, malarza i muzyka;

– przypomnienie i wyjaśnienie zasad zachowania w muzeum i na koncercie muzycznym;

– wyjaśnienie pojęć: sztuka, artysta, eksponat, reprodukcja, paleta, blejtram;

– przeliczanie w zakresie 10, dokładanie i odejmowanie elementów;

– rozwiązywanie prostych zadań tekstowych i ilustrowanie ich wyników za pomocą patyczków;

– poznanie litery D, d  na podstawie wyrazów Dorota, deska- czytanie globalne;

– próby składania wyrazów z poznanych liter: O, A, L, M, E, T, D.