poniedziałek, 30.12.2019
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE STYCZEŃ 2020

GRUPA I

Temat: Witamy Nowy Rok

– zabawa dydaktyczna „Witamy Nowy Rok”; poszerzanie słownika czynnego dzieci

– utrwalanie nazw części ciała; rozumienie konieczności zabezpieczenia się przed mrozem

– słuchanie wierszy i opowiadań

– zabawa muzyczno- ruchowa z chustą animacyjną

– pobudzanie wyobraźni dzieci za pomocą światła, dźwięku, koloru (dotyk, wzrok)

– zabawa badawcza „Skąd się wziął zielony kolor?”; mieszanie kolorów

– malowanie palcami, zapełnianie całej powierzchni kartki

– eksperymenty z kolorami

– utrwalanie nazw pór roku

– wykorzystanie matematycznej pomocy dydaktycznej „Wiatrak matematyczny” (np. układamy rytmy: dzień- noc)

– kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej

Temat: Co można robić zimą

– zabawy badawcze „Jaki jest śnieg”

– eksperymentowanie z cukrem i solą

– prowadzenie obserwacji przyrodniczych

– badanie właściwości lodu

– rysowanie po śladzie

– obserwowanie zmian „Znikający lód”- próby wnioskowania

Temat: Święto Babci i Dziadka

– rozumienie postawy szacunku wobec osób starszych

– usprawnianie małej motoryki poprzez dorysowywanie elementów i wyklejanie plasteliną

– przygotowywanie dzieci do uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, nauka wybranych wierszy i piosenek

– wypowiadanie się na temat osób bliskichy

– wdrażanie do świadomego przygotowywania niespodzianek, przygotowanie dzieci do pełnienia roli gospodarzy uroczystości

– pokonywanie nieśmiałości podczas występów

Temat: Zimowe mistrzostwa sportowe- Bezpieczne zabawy zimą

– wspólne określanie zasad, jakie powinny być spełnione, aby zabawy były bezpieczne

– rozwijanie wrażliwości muzycznej, umiejętności ilustrowania piosenki ruchem, wdrażanie do uważnego słuchania i odpowiadania na pytania

– rozwijanie spostrzegawczości, myślenia przyczynowo- skutkowego, uwrażliwianie na kwestię przestrzegania zasad podczas zabaw na śniegu

– układanie obrazka z gotowych elementów, doskonalenie umiejętności liczenia

– odwzorowywanie układu elementów

– posługiwanie się nazwami zimowego sprzętu sportowego (sanki, narty, łyżwy)

– poznanie nazw wybranych dyscyplin sportowych

– rozumienie znaczenia słowa „Sport”

– rozwijanie zainteresowania dyscyplinami sportowymi

GRUPA  II

Temat: Witamy Nowy Rok

– rozmowy z dziećmi na temat planów noworocznych na podstawie ich doświadczeń oraz kształtowanie u nich umiejętności planowania

– słuchanie wierszy i opowiadań dotyczących tematu

– poznanie różnego rodzaju zegarów (zegar słoneczny, klepsydra, zegar z kukułką, z wahadłem, elektroniczny, itp.)

– dostrzeganie i wychwytywanie regularności, kontynuowanie ich w układankach i zabawach (dzień- noc, pory roku)

– utrwalanie nazw pór roku oraz ich charakterystycznych cech

– poszerzanie słownika dzieci o nazwy dni tygodnia i miesięcy

Temat: Święto Babci i Dziadka

– kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych

– kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez zaproszenie dziadków na przygotowaną przez dzieci uroczystość

– uświadomienie dzieciom ważnej roli dziadków w ich życiu poprzez rozmowy z dziećmi na temat ich doświadczeń

– nauka wierszy na pamięć na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka

– rozwijanie sprawności manualnych poprzez własnoręczne wykonanie upominków dla babci i dziadka- sprawianie przyjemności bliskim osobom

– kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat członków rodziny

– kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych (występy na uroczystości)

Temat: Co można robić zimą

– zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi charakterystycznymi dla zimy (mróz, śnieg, lód)

– zabawy badawcze- właściwości lodu i śniegu

– kształtowanie postawy dbałości o własne zdrowie poprzez rozmowy na temat ubierania się odpowiednio do pogody, a także rozwijanie innych zachowań sprzyjających zdrowiu

– rozwijanie aktywnego i logicznego myślenia oraz wyobraźni twórczej poprzez układanie historyjek obrazkowych oraz zabaw typu „dokończ zdanie”, „dorysuj zakończenie” itp.

– rozwijanie u dzieci umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej

– poszerzanie wiadomości na temat życia zwierząt w czasie zimy, rozwijanie u dzieci wrażliwości w stosunku do nich

– wdrażanie do używania określeń: lekki- lżejszy, ciężki- cięższy, porządkowanie elementów od najlżejszego do najcięższego

Temat: Zimowa olimpiada

– poznanie zimowych dyscyplin sportowych (narciarstwo, skoki narciarskie, łyżwiarstwo, snowbord, hokej, saneczkarstwo)

– wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych

– kształtowanie nawyków dbania o bezpieczeństwo własne i innych podczas zabaw zimowych w trakcie spędzania czasu w ogrodzie przedszkolnym

– rozwiązywanie zagadek słownych dotyczących tematu

GRUPA III

Temat: Co można robić zimą

– burza mózgów „Co trzeba mieć na zimową wyprawę”

– zabawa językowa „Sylaby i głoski”

– zabawy literą U, u, wyszukiwanie ich wśród innych liter, kolorowanie szablony litery, itp.

– zabawa dydaktyczna „Podróż- zwierzęta Arktyki i Antarktydy”, z wykorzystaniem globusa lub mapy świata

– origami z koła „Pingwin”

– zabawy liczbą 8, wyszukiwanie jej wśród innych liczb i cyfr

– zabawa utrwalająca grafemy liczb od 1 do 8 „Bałwankowa gra”

Temat: Święto Babci i Dziadka

– praca z obrazkiem „Moja babcia i mój dziadek”

– zabawa dydaktyczna „Zgadnij, kto to”

– nauka wierszy i piosenek z okazji Dnia Babci i Dziadka

– samodzielne wykonanie upominków dla babci i dziadka

– praca plastyczna „Portret dziadków”

– zabawa matematyczna „Przyjęcie dla babci i dziadka”- dzielenie po równo, dzielenie po wyznaczonej liczbie

– zabawy literą S, S- wyszukiwanie ich wśród innych liter, malowanie konturu litery, itp.

– Uświadomienie sobie, jak osoby nam bliskie wpływają na nasze samopoczucie- scenariusz programu Przedszkolaki Krok Drugi

– zabawa wyciszająca „List”

Temat: Zimowe mistrzostwa sportowe

– mapa myśli/ skojarzeń: Zimowe zabawy

– praca z obrazkiem „Bezpieczne zimowe zabawy”

– burza mózgów „Narty”

– zabawy liczbą 9, przeliczanie, itp.

– „Sanki”- prezentacja zdjęć dyscyplin sportowych: bobsleje, saneczkarstwo; wyjaśnienie zasad tych dyscyplin

– Olimpiada- prezentacja i wyjaśnienie symbolu olimpiady, pochodzenia kolorów kół

– praca plastyczna „Saneczki” (z wykorzystaniem pudełek po zapałkach)

– Uświadomienie sobie przez dzieci, że są do siebie podobne- scenariusz programu Przedszkolaki Krok Drugi

GRUPA IV A

Temat: Skok w Nowy Rok

– rozmowy na temat spędzonego Sylwestra i noworocznych postanowień

– wyjaśnienie pojęcia „kalendarz”

– nauka odnajdywania ważnych dat w kalendarzu

– poznanie litery P, p- na  podstawie wyrazów Pola, parasol

– oglądanie zdjęć z różnych okresów życia innych ludzi- nauka tego, że z każdym dniem stajemy się starsi

– przypomnienie nazw dni tygodnia i miesięcy

– omówienie cech charakterystycznych każdego miesiąca

Temat: Babcia i Dziadek

– burza mózgów: dlaczego i jak powinniśmy pomagać starszym osobom

– formułowanie zasad kulturalnego zachowania wobec starszych osób

– rozmowy na temat roli, jaką odgrywają w życiu rodziny dziadkowie i o ich zabawach z dzieciństwa

– ćwiczenia w liczeniu i kreślenie liczby 4

– nauka piosenek i tekstu do przedstawienia na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka

– wspólne przygotowanie upominków i laurek dla babci i dziadka

– poznanie litery B, b- na podstawie wyrazów Beata, balon

– zabawy w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter: o, a, l, m, e, t, d, i, k, u, p, y, b

– próby składania wyrazów z poznanych liter

Temat: Nasze ulubione baśnie

– rozmowy na temat ulubionych bajek i baśni dzieci oraz o występujących w nich postaciach

– poznanie różnego rodzaju teatralnych lalek- kukiełek, marionetek, pacynek

– czytanie globalne wyrazów z poznanych liter

– zapoznanie ze znakiem matematycznym „=”

– układanie elementów w taki sposób, by było ich tyle samo co innych

– rozmowa na temat tego, jak należy zachowywać się w teatrze i podczas przedstawienia

– poszerzenie wiedzy dzieci na temat tego, jak wygląda teatr i kto w nim pracuje

– zabawa w kupowanie biletów do teatru- ćwiczenie w przeliczaniu pieniędzy

– zabawy w klasyfikowanie według podanej cechy

Temat: Zimowe zabawy

– burza mózgów: dlaczego w zimie trzeba zakładać ciepłe ubrania i co znaczy: hartować organizm

– wspólne tworzenie kodeksu bezpiecznej zabawy

– poznanie różnych dyscyplin sportów zimowych

– rozmowa na temat bezpiecznych zabawa na śniegu

– ćwiczenia w liczeniu i kreślenie liczby 5

– wyszukiwanie przedmiotów kształtem zbliżonych do cyfry 5

– zabawy w wysłuchiwanie podanych głosek

– próby czytania wyrazów z poznanych liter

– rozwijanie umiejętności klasyfikowania według dwóch i trzech cech

GRUPA IV

Temat: Skok w Nowy Rok c. d.

– rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie utworów literackich: wierszy, opowiadań, książek

– wyszukiwanie par zegarów pokazujących tę samą godzinę

– wykonanie zegara z talerzyka, korka i pinezki

– utrwalanie nazw miesięcy i odnajdywanie w kalendarzu konkretnych dat

– utrwalanie umiejętności rozumienia i posługiwania się pojęciami: najmłodszy, najstarszy, najwyższy, najniższy

– tworzenie rytmów- dostrzeganie prawidłowości w tworzonym rytmie

– praca z obrazkiem- rozmowy z dziećmi na temat oglądanych ilustracji

– rozbudzanie ciekawości zmianami zachodzącymi w poszczególnych porach roku w przyrodzie

– monografia litery P, p- na podstawie wyrazów Pola, parasol; analiza i synteza wzrokowa i słuchowa

– omawianie cech charakterystycznych dla poszczególnych miesięcy, zrozumienie następstw miesięcy

– zabawy słuchowe- doskonalenie syntezy słuchowej

– kreślenie wzoru litery P, p pisanej

– przypomnienie nazw dni tygodnia

– zabawy ruchowe z elementem pantomimy- rozwijanie wyobraźni dzieci i umiejętności naśladowczych

– czytanie nazw dni tygodnia

Temat: Babcia i Dziadek

– organizowanie zabaw tematycznych według pomysłów dzieci, zachęcanie do przyjmowania określonych ról

– kształtowanie codziennych nawyków higienicznych

– rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich: wierszy, opowiadań, książek

– wspólne formułowanie zasad kulturalnego zachowywania się wobec starszych osób

– zabawy naśladowcze- wdrażanie do koncentrowania uwagi na drugiej osobie

– wykonanie portretów babci i dziadka- wyjaśnienie pojęcia portret

– nauka na pamięć ról do przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka

– ćwiczenia w globalnym czytaniu wyrazów: bal, balon, babcia, Beata- monografia litery B, b na podstawie wyrazów: Beata, balon

– wyszukiwanie litery B, b w tekście- analiza i synteza słuchowa wyrazów

– odczytywanie sylab i wyrazów z poznanych wcześniej liter

– gra na instrumentach- zwracanie uwagi na prawidłowe trzymanie instrumentów- kształtowanie sprawności motorycznej rąk

– zabawy naśladowcze- doskonalenie orientacji przestrzennej i koordynacji wzrokowo- ruchowej

– zabawy matematyczne- doskonalenie umiejętności dokładania, odkładania, klasyfikowania, przeliczania i stopniowania wielkości i wysokości

– wykonanie upominków dla babci i dziadka- wyrażanie radości z możliwości wykonania prezentu dla bliskiej osoby

– uświadamianie dzieciom roli dziadków w ich życiu, podtrzymywanie więzi między członkami rodziny

– zabawy słownikowe- układanie zdań, przeliczanie wyrazów w zdaniu

– uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka- wdrażanie do świętowania i celebrowania świąt związanych z rodziną

Temat: Nasze ulubione baśnie

– przypomnienie nazw znanych bajek i baśni: Jaś i Małgosia, Czerwony Kapturek, Królewna Śnieżka, Śpiąca Królewna, itp.

– zabawy słownikowe- wyjaśnienie pojęć: teatr, scena, kostium, aktor- czytanie globalne wyrazów

– słuchanie tekstów literackich czytanych przez nauczyciela- rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci

– zabawy twórcze- wdrażanie do rozwijania kreatywności i twórczego myślenia

– wykonanie sylwet do teatrzyku cieni

– zabawy ruchowe- rozwijanie szybkości i zwinności- wdrażanie do umiejętności współpracy w parach i w grupie

– przypomnienie zasad prawidłowego zachowywania się podczas przedstawień teatralnych

– poznanie nazw i rodzajów teatralnych lalek: kukiełki, marionetki, pacynki

– zabawy badawcze- eksperymenty ze światłem i cieniem

– poznanie znaku równości „=”- układanie elementów w taki sposób, by było ich tyle samo co innych

– dopasowywanie elementów do zbiorów

– wspólne wykonanie gry planszowej uwzględniając postaci z bajek

Temat: Wszędzie biało

– rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich- wiersze, opowiadania, książki

– zabawy badawcze- budzenie ciekawości poznawczej dzieci, rozwijanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwowanych zmian, przewidywanie skutków

– zabawy ruchowe- rozwijanie umiejętności prawidłowego reagowania na sygnały dźwiękowe

– monografia litery y na podstawie wyrazów: lody, domy; analiza i synteza wzrokowa i słuchowa wyrazów, próby odczytywania sylab i prostych wyrazów z poznanych wcześniej liter

– rozmowa na temat płatków śniegu na podstawie ilustracji, obserwacji i wiedzy dzieci- zachęcanie do obserwowania zjawisk przyrodniczych, rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci

– zabawy naśladowcze- kształtowanie wyobraźni i orientacji przestrzennej

– zabawy matematyczne- rozwijanie umiejętności klasyfikowania, przeliczania i podpisywania zbiorów cyframi

– zabawy dydaktyczne- kreślenie wzoru litery y pisanej- ćwiczenia grafomotoryczne

– zapoznanie z wyglądem i charakterystycznymi cechami zwierząt zamieszkujących krainę wiecznej zimy, oglądanie albumów, zdjęć i obrazków

– wykorzystanie globusa- rozwijanie zainteresowania innymi krainami geograficznymi