piątek, 28.02.2020
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE MARZEC 2020

GRUPA I

Temat: Zwierzęta na wiejskim podwórku

 • posługiwanie się nazwami zwierząt żyjących na wsi.
 • słuchanie wierszy i opowiadań związanych z tematem
 • dobieranie zwierząt hodowlanych do ich domów, nazywanie
 • rozwiązywanie zagadek słownych, słuchowych
 • ćwiczenia mięśni narządów mowy na zgłoskach: mu, me, be, hau, miau, iha, ko, kwa, rozwijanie spostrzegawczości- rozpoznawanie głosów zwierząt wiejskich
 • rozpoznawanie nazw zwierząt dorosłych i młodych, łączenie w pary, nazywanie ich
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej na temat pokarmów zwierząt, ulubionych przysmaków
 • porównywanie liczebności zbiorów poprzez dobieranie elementów w pary

Temat: W marcu jak w garncu

 • zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w okresie przedwiośnia
 • posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych, tj: deszcz, wiatr, słońce, śnieg
 • poznanie i rozumienie przysłowia „W marcu jak w garncu”
 • rozumienie konieczności dostosowania ubrania temperatury otoczenia
 • utrwalanie wiadomości o procesie powstawania deszczu- eksperyment z wodą
 • rozumienie wyrażenia: kalendarz pogody; rozumienie znaczenia symboli graficznych
 • posługiwanie się określeniami: ciepłe, zimne

Temat: Witaj wiosno

 • dostrzeganie w przyrodzie zmian charakterystycznych dla przedwiośnia/ wczesnej wiosny
 • poszerzenie słownika o określenia: miękkie, miłe, puszyste; rozumienie wieloznaczności słów: kotki, pączki
 • rozpoznawanie i podawanie nazw ptaków: skowronka, bociana, jaskółki
 • zapoznanie z wyglądem i nazwami pierwszych wiosennych kwiatów: krokusów, tulipanów, hiacyntów
 •  wzbogacenie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych- topienie Marzanny
 • wdrażanie do zdrowego stylu życia- ruch, właściwe odżywianie

Temat: Porządki w ogrodzie

 • obserwacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym- rozpoznawanie i podawanie nazw pierwszych oznak wiosny w najbliższym otoczeniu
 • poznanie pracy ogrodnika- wygląd, akcesoria
 • podawanie nazw przyborów do sprzątania ogrodu
 • przeliczanie elementów zbiorów w zakresie dostępnym indywidualnie
 • wyjaśnienie pojęcia: sianie
 • poznanie roślin cebulkowych- założenie zielonego ogródka w sali grupowej
 • dostrzeganie różnic między sianiem, a sadzeniem

GRUPA II

Temat: W marcu jak w garncu

 • rozmowy na temat zmian zachodzących w przyrodzie na przedwiośniu na podstawie doświadczeń dzieci i utworów literackich
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w trakcie wyjść do ogrodu przedszkolnego
 • zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi pojawiającymi się na przedwiośniu- korzystanie z encyklopedii dla dzieci oraz obserwacji przyrody
 • przypomnienie symboli oznaczających zjawiska atmosferyczne, prowadzenie kalendarza pogody
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby, dopasowywanie stroju do pogody- układanie historyjek obrazkowych

Temat: Wynalazki

 • rozmowy na temat:

– podróżowania dawniej i dziś

– historii i wykorzystania komputera

– historii telefonu i aparatu fotograficznego

z wykorzystaniem literatury, encyklopedii dla dzieci, zdjęć, ilustracji i doświadczeń dzieci

 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności poprzez zaprojektowanie własnego robota

Temat: Witaj wiosno

 • zapoznanie z cechami charakterystycznymi wiosny na podstawie literatury i doświadczeń dzieci
 • utrwalanie nazw pór roku oraz wzbogacanie zasobu słownictwa dzieci o określenia charakteryzujące wiosnę
 • „Powroty ptaków”- zapoznanie dzieci z nazwami i wyglądem ptaków przylatujących wiosną do Polski
 • wdrażanie do poznawania różnych form ekspresji artystycznej, kształtowanie umiejętności interpretacji utworu za pomocą ruchu- improwizacje taneczne do utworu P. Czajkowskiego „Walc kwiatów”
 • zapoznanie dzieci z polskim zwyczajami związanymi z odchodzącą zimą na podstawie literatury i doświadczeń dzieci

Temat: Wiosenne porządki w ogrodzie

 • założenie hodowli w sali (fasola, cebula, pietruszka)
 • obserwowanie zmian zachodzących w czasie rozwoju roślin
 • zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami, ich wyglądem i nazwami, przypomnienie, co znaczy „rośliny chronione”
 • zapoznanie dzieci z pracami ogrodniczymi, które wykonuje się wiosną na podstawie literatury i doświadczeń dzieci

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie
 • ustalanie równoliczności przez przeliczanie i przyporządkowywanie jeden do jednego
 • liczenie i ustalanie: ten jest pierwszy, drugi, trzeci- wdrażanie dzieci do rozumienia i właściwego stosowania liczebników porządkowych

GRUPA III

Temat: W kosmosie

 • zabawa badawcza „Dlaczego w dzień jest jasno, a w nocy ciemno?”
 • zabawy dydaktyczne „Kolorowe wzory, rysunki z gwiazd”
 • zabawa słuchowa „Co krąży wokół Słońca”
 • praca z obrazkiem „Kosmos”
 • praca plastyczna z użyciem farb „Planeta Ziemia”

Temat: W marcu jak w garncu

 • burza mózgów „W marcu jak w garncu”
 • zabawa dramowa „Przebiśniegi”
 • zabawy literą W, w
 • zabawa dydaktyczna „
 • segregowanie obrazków na współczesne i dawne „Stroje ludowe”

Temat: Porządki w ogrodzie

 • rozpoznawanie oznak wiosny
 • zabawa wyciszająca „Iskierka”
 • zabawy literą C, c
 • praca z obrazkiem „Co było na obrazku”
 • praca według wzoru „Przebiśnieg”

Temat: Witaj, wiosno!

 • zabawa słuchowa „Skąd dochodzi dźwięk”
 • zabawy literą G, g
 • zapoznanie z cyklem życia motyla
 • zabawa relaksacyjna „Masaż ślimaków”
 • zapoznanie z tradycją topienia Marzanny
 • grupowa praca plastyczna „Drzewo z bibuły”

GRUPA IV A

Temat: Oznaki wiosny

 • poszukiwanie oznak nadchodzącej wiosny- tworzenie kalendarza pogody, obserwacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym
 • utrwalenie znajomości nazw dni tygodnia
 • przypomnienie jak ważne jest ubieranie się zgodnie z warunkami atmosferycznymi
 • wyjaśnienie znaczenia powiedzenia „W marcu jak w garncu”
 • wprowadzenie litery G, g na podstawie wyrazów Gutek, garnek– wysłuchiwanie głoski g na początku, na końcu i w środku wyrazu
 • zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek i w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter- zabawa „Wyrazowa zupa”
 • zabawy muzyczno- rytmiczne przy piosence „Liczenie kukułki”
 • zabawy w przeliczanie- dokładanie do zbioru tylu elementów, by razem było ich 7, odkładanie ze zbioru elementów tak, by zostało ich 7, zabawa dydaktyczna „Tyle- ile”
 • zabawa przy muzyce A. Vivaldiego z cyklu Cztery pory roku- Wiosna; malowanie inspirowane muzyką

Temat: Wszystko rośnie

 • utrwalanie nazw wiosennych kwiatów, czytanie globalne nazw kwiatów: przebiśnieg, kaczeniec, żonkil, stokrotka, krokus, tulipan- zabawa dydaktyczna „W kwiaciarni na półkach”
 • burza mózgów „Co jest potrzebne do życia roślinom”
 • monografia litery C, c na podstawie wyrazów Celina, cebula, analiza i synteza słuchowa
 • porównywanie cebul spożywczych z cebulami kwiatowymi, zabawa dydaktyczna „Różne cebule”
 • utrwalanie umiejętności przeliczania
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat świata roślin- zabawa dydaktyczna „Wiosenna grządka”, „Prawda czy fałsz”
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez słuchanie tekstów literackich
 • zabawy słuchowe „Gdzie słychać c”

Temat: Pracowita wiosna

 • uczestniczenie w rozmowach o wiosennych porządkach
 • poznanie przedmiotów, dzięki którym można posprzątać w domu, a także przydatnych do prac porządkowych w ogrodzie- zabawa dydaktyczna „Do czego to służy”
 • przypomnienie dzieciom wyglądu wiosennych ptaków: bocian, jaskółka, kukułka, skowronek; wypatrywanie gniazd wśród gałęzi drzew, obserwowanie zachowania ptaków
 • doskonalenie słuchu fonematycznego- wysłuchiwanie głosek w nagłosie i wygłosie
 • zabawy dydaktyczne „Prawda- fałsz”
 • utrwalanie umiejętności przeliczania
 • układanie historyjek obrazkowych- rozwijanie zdolności dostrzegania związków przyczynowo- skutkowych

Temat: Chronimy środowisko

 • poznanie pojęcia: ekologia
 • poznanie znaku graficznego „+” (dodać)
 • tworzenie zabawek z makulatury, butelek i pojemników plastikowych, nakrętek
 • przypomnienie zasad prawidłowego segregowania odpadów- zabawa dydaktyczna „Segregujemy odpady”
 • monografia litery W, w na podstawie wyrazów Wanda, worek; analiza i synteza wzrokowa i słuchowa wyrazów
 • udział w rozmowach na temat tego jak ważne jest dbanie o naszą planetę
 • burza mózgów „Jak na co dzień możemy dbać o środowisko”
 • pogłębienie wiadomości o nowe pojęcia dotyczące źródeł  energii i źródeł ekologicznych tj.: wiatr, woda lub energia słoneczna; zabawa dydaktyczna „Oszczędzamy energię elektryczną”
 • usamodzielnianie dzieci w zakresie posługiwania się sztućcami: łyżka, widelec, nóż
 • wysłuchiwanie poznanych głosek : o, a, l, m,e, t,d, i, k, u, p, y, b, n, s, r, g, w na początku, na końcu i w środku wyrazów

GRUPA IV

Temat: Chronimy środowisko

 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez słuchanie tekstów literackich
 • wyjaśnienie pojęcia ekologia
 • poznanie znaczenia działań proekologicznych;
 • poznanie i utrwalenie zapisu liczby 8, porównywanie liczebności zbiorów, dodawanie i odejmowanie na elementach, utrwalenie znaku graficznego „” ( odjąć)
 • rozwijanie aktywności ruchowej poprzez zachęcanie do zabaw: orientacyjno- porządkowych, naśladowczych, ruchowych, przy muzyce
 • rozwiązywanie zadań tekstowych, manipulowanie liczmanami, układanie zapisu działań
 • monografia litery W, w na podstawie wyrazów Wojtek, worek, wyszukiwanie litery w w tekście, analiza i synteza słuchowa wyrazów
 • poznanie możliwości podejmowania różnych działań na rzecz ochrony środowiska, np. segregowanie odpadów
 • Ekoludek- wykonanie pracy plastycznej z materiałów wtórnych: gazer, korków, pojemników, opakowań, plastikowych butelek itp.

Temat: Oznaki wiosny

 • wyjaśnienie przysłowia: „W marcu jak w garncu”
 • budzenie zainteresowania zmianami w przyrodzie związanymi z nową porą roku oraz zjawiskami atmosferycznymi
 • monografia litery G, g na podstawie wyrazów: Gutek, garnek, analiza i synteza słuchowa wyrazów, układanie wyrazów z poznanych liter
 • stworzenie kalendarza pogody, obserwowanie i opisywanie zjawisk pogodowych
 • zabawy muzyczno- rytmiczne przy piosenkach
 • przypomnienie nazw kwiatów wiosennych- czytanie globalne
 • przeliczanie w zakresie 8, rozwiązywanie zadań tekstowych, układanie zapisu działań
 • utrwalanie znaków graficznych >, <, =; porównywanie liczebności zbiorów
 • przypomnienie o konieczności ubierania się odpowiednio do warunków panujących na zewnątrz

Temat: Wszystko rośnie

 • doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach, porządkowania rosnąco elementów zbioru, posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • poznanie roślin cebulowych
 • założenie kącika roślin w sali- sianie nasion, sadzenie cebulek- przypomnienie zasad prawidłowej uprawy roślin
 • monografia litery C, c na podstawie wyrazów Celina, cebula, kreślenie litery c po śladzie, wysłuchiwanie głoski c na początku, w środku i końcu wyrazów
 • poznanie pracy pracownika kwiaciarni
 • przypomnienie nazw części roślin, podział roślin na: nasienne, cebulowe
 • obserwowanie wzrostu roślin w kąciku przyrody
 • zabawy ruchowe z elementem czworakowania, rzutu

Temat: Pracowita wiosna

 • przypomnienie nazw przedmiotów służących do sprzątania: odkurzacz, szczotka do zamiatania, szufelka, środki czyszczące, mop, itp.- czytanie globalne
 • rozpoznawanie i nazywanie narzędzi ogrodniczych- zabawy słownikowe
 • zabawy dydaktyczne- rozwijanie koordynacji wzrokowo- słuchowej i logicznego myślenia
 • przypomnienie nazw ptaków powracających do Polski
 • zabawy utrwalające umiejętność przeliczania, podpisywania zbiorów za pomocą cyfr, stosowanie znaków graficznych +, -, =
 • monografia litery H, h na podstawie wyrazów Hania, hiacynt– kreślenie liter po śladzie- ćwiczenia grafomotoryczne
 • zabawy integrujące grupę, naśladowcze, zespołowe.