piątek, 29.11.2019
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE- GRUDZIEŃ 2019

GRUPA I

Temat: Grudniowe życzenia

– nabywanie umiejętności określania swoich pragnień, budowanie prostych wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia, usprawnianie spostrzegawczości wzrokowej- porównywanie kształtów różnych elementów i łączenie ich w pary

– rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej, wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej wymarzony prezent, opowiadanie historyjki obrazkowej- ćwiczenie myślenia przyczynowo- skutkowego

– kształtowanie poczucia empatii i troski, zachęcanie dzieci do brania udziału w akcjach charytatywnych jako współdziałania na rzecz innych.

Temat: Kim będę gdy dorosnę?

– zapoznanie z pracą kucharza, poznanie narzędzi i przyborów potrzebnych do wykonywania tego zawodu

– zapoznanie z pracą malarza wnętrz (pokojowego) i malarza artysty; malowanie na dużej powierzchni, zabawy kolorami

– zabawy konstrukcyjne- tworzenie budowli z różnego rodzaju klocków i materiałów codziennego użytku, wdrażanie do współdziałania w grupie

– rozwijanie ekspresji ruchowej poprzez zabawy parateatralne, kształtowanie myślenia logicznego, wnioskowania przez rozwiązywanie zagadek słuchowych dotyczących różnych zawodów.

Temat: Świąteczne tradycje

– rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej, wykonanie pracy plastycznej, poznanie zwyczajów świątecznych- składanie życzeń

– wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie, identyfikowanie i określanie własnych emocji, eksperymentowanie z różnymi materiałami plastycznymi przy wykonywaniu ozdób choinkowych

– wzbogacanie wiedzy na temat zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia- potrawy wigilijne, wdrażanie do kulturalnego zachowania przy stole

– wspólne śpiewanie kolęd.

Temat: Witamy Nowy Rok

– wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku, rozumienie konieczności zabezpieczania się przed mrozem

– rozwijanie wyobraźni i pomysłowości, wyzwalanie ekspresji twórczej (plastycznej, muzyczno- ruchowej), posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych i pochodnych

– klasyfikowanie ubrań na letnie i zimowe, rozumienie potrzeby ubrania się do warunków atmosferycznych.

 

GRUPA II

Temat: Czekamy na Mikołaja

– poznanie tradycji mikołajkowych

– wdrażanie  do uważnego słuchania i obserwowania, ćwiczenie uwagi i pamięci

– podejmowanie prób budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat

– dostrzeganie potrzeb i pragnień swoich i innych

– okazywanie radości z otrzymywania i czerpanie radości z dawania prezentów

– poznanie krajobrazu dalekiej Północy

– poznanie wyglądu i sposobu życia reniferów

– rozwijanie sprawności grafomotorycznej i koordynacji wzrokowo- ruchowej (rysowanie po śladzie, zapełnianie kolorem konturów obrazka)

– rozumienie przyczyny i skutku określonych działań

– wykonywanie prac artystycznych według własnego pomysłu lub według wzoru

– tworzenie prostych opowiadań według podanych reguł, zachowując kolejność zdarzeń

– doskonalenie analizy i syntezy sylabowej i spostrzegawczości słuchowej

– wykazywanie się znajomością schematu własnego ciała podczas wykonywania poleceń (poruszanie się w przestrzeni według podanej instrukcji).

Temat: Lubimy bajki

– poznanie wybranych bajek (Kopciuszek, Kot w butach, Jaś i Małgosia, Królewna Śnieżka)

– wdrażanie do uważnego słuchania krótkich utworów literackich

– opowiadanie o swoich ulubionych bohaterach literackich

– odgrywanie ról w zabawach parateatralnych- posługiwanie się mową, mimiką, gestem i ruchem

– kształtowanie swobodnego posługiwania się materiałami i przyborami plastycznymi

– rozwijanie zainteresowań czytelniczych

– wyrabianie nawyku obcowania z książką

– zwracanie uwagi na stosowanie w wypowiedziach poprawnych form artykulacyjnych, gramatycznych, fleksyjnych i składniowych

– doskonalenie logicznego myślenia (układanie historyjek obrazkowych- przyczyna i skutek)

– odróżnianie fikcyjnych elementów opowiadania od rzeczywistych

– aktywne uczestniczenie w zabawach słownych

– nabywanie doświadczeń logicznych i emocjonalnych do zrozumienia sensu gry- ściganki

– wdrażanie do respektowania umów, a także do znoszenia porażek

– wspomaganie myślenia przez analogię, wydłużanie czasu skupienia uwagi, a także kształtowanie zdolności do wysiłku intelektualnego, mimo doznawanych emocji ujemnych

Temat: Świąteczne tradycje

– zapoznanie ze zwyczajami i tradycjami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia- słuchanie opowiadań o tematyce świątecznej, śpiewanie kolęd

– wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną poprzez świadome uczestnictwo w przygotowaniach do świąt

– kształtowanie umiejętności słuchania innych, nieprzerywania w trakcie czyjejś wypowiedzi

– wdrażanie do umacniania poczucia własnej wartości

– kształtowanie umiejętności wspólnego śpiewania

– kształtowanie szybkiej reakcji na sygnały słowne oraz muzyczne

– podawanie nazw ozdób choinkowych, określanie ich wielkości, kształtu, koloru

– utrwalenie znajomości kolorów i rozwijanie umiejętności różnicowania kresek

– utrwalenie podstawowych nawyków oddechowych

– wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych, kształtowanie postawy bycia chętnym do pomocy

– przybliżenie konwencji gier- opowiadań (kodowanie i dekodowanie informacji).

GRUPA III

Temat: Grudniowe życzenia

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat historii Świętego Mikołaja

– zabawy literą K, k- wyszukiwanie jej wśród innych liter, doskonalenie umiejętności grafomotorycznych

– doskonalenie umiejętności matematycznych: przeliczanie, porównywanie, klasyfikowanie, zabawy liczbą 6

– kształtowanie umiejętności słuchowych

– kształtowanie poczucia empatii i troski

– doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi

– rozwijanie sprawności manualnych

– Mikołajki w przedszkolu

Temat: Święta za pasem

– kształtowanie nawyku pomagania innym w pracach domowych

– doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo- skutkowych

– kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo- skutkowych

– kształtowanie umiejętności posługiwania się pieniędzmi

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania przedmiotów różnymi zmysłami

– doskonalenie percepcji wzrokowej

– zabawy literą L, l- wyszukiwanie jej wśród innych liter

– doskonalenie umiejętności uważnego słuchania

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu

– doskonalenie motoryki małej

– zabawy liczbą 7

– doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów trzy- i czteroelementowych

Temat: Świąteczne tradycje

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji obchodzenia Bożego Narodzenia w Polsce

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat sposobów obchodzenia przez dzieci Bożego Narodzenia

– doskonalenie umiejętności logicznego myślenia

– przygotowywanie ozdób choinkowych na kiermasz świąteczny w przedszkolu

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów spędzania wolnego czasu z bliskimi, podtrzymywanie więzi rodzinnych

– kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w trakcie wizyty w gościach

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji spędzania Bożego Narodzenia na świecie

– kształtowanie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw

Temat: Witamy Nowy Rok

– zapoznanie z tradycją sylwestrową i noworoczną

– utrwalanie świadomości cykliczności pór roku i symboli z nimi związanych

– poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy miesięcy, dni tygodnia

– zapoznanie z przysłowiami i ich znaczeniem

– kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci

– wprowadzenie do posługiwania się zegarkiem

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu.

GRUPA IV A

Temat: Zwierzęta zimą

– obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie

– wyszukiwanie oznak zimy

– poszerzanie wiadomości na temat życia i sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy

– poznanie sposobów dokarmiania zwierząt zimą

– poznanie litery U, u na podstawie wyrazu ul- pisanie po śladzie

– porównywanie liczebności zbiorów, stosowanie określeń: tyle samo, o (…) więcej, o (…) mniej.

Temat: Świąteczne pocztówki

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich potrzeb, zainteresowań

– zapoznanie z niezbędnymi elementami listu: koperta, znaczek, adres nadawcy, adres odbiorcy

– zapoznanie ze sposobem adresowania pocztówek

– ćwiczenia w liczeniu, dopełnianie do 8

– doskonalenie umiejętności różnicowania kierunków w przestrzeni i na kartce: na, pod, nad, obok, lewo, prawo

Temat: Świąteczne zwyczaje

– poznanie zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia

– kształtowanie umiejętności opowiadania o świątecznych przygotowaniach w swoich domach

– wykonanie ozdób świątecznych do dekoracji sali i na kiermasz świąteczny

– tworzenie i oznaczanie cyfrą zbiorów o wskazanej liczbie elementów

– poznanie litery K, k- wysłuchiwanie głoski na początku, w środku i na końcu wyrazu.

Temat: Spotkanie przy wigilijnym stole

– kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia

– rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo- skutkowego podczas porządkowania zdarzeń w historyjkach obrazkowych

-rozwiązywanie prostych zadań tekstowych i ilustrowanie ich wyników za pomocą patyczków

– próby składania wyrazów z poznanych liter: o, a, e, i, l, m, t, d.

GRUPA IV

Temat: Gdzie mieszka Święty Mikołaj?

– poszerzenie wiedzy dzieci na temat historii Świętego Mikołaja

– przypomnienie tradycji związanej z postacią Świętego Mikołaja (Mikołajki)

– poznanie nazwy kraju Świętego Mikołaja

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń

– przygotowanie listów do Świętego Mikołaja, wykonanie kopert i kartek świątecznych

– poznanie drogi jaką musi pokonać list od nadawcy do adresata

– wyjaśnienie pojęć: listonosz, skrzynka pocztowa, nadawca i adresat

– czytanie globalne wybranych wyrazów

– poznanie litery K, k- na podstawie wyrazów Kamil, koperta

– liczenie, dodawanie i odejmowanie elementów oraz układanie ich rosnąco i malejąco

– wysłuchiwanie głoski K na początku i na końcu wyrazu

– próby układania wyrazów z poznanych liter

Temat: Świąteczne przygotowania

– rozmowy na temat świątecznych przygotowań: porządków, zwyczajów, potraw, a także konieczności zaangażowania w nie dzieci

– przypomnienie zwyczajów świątecznych i ludowych tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia

– przygotowanie ozdób choinkowych i dekorowanie sali

– poznanie symboliki związanej z wigilijną wieczerzą (opłatek, sianko, ilość i rodzaje dań, czas rozpoczęcia kolacji- pierwsza gwiazdka)

– przypomnienie i śpiewanie kolęd bożonarodzeniowych

– segregowanie zbiorów według podanej cechy, przeliczanie elementów, porównywanie liczebności, wskazywanie zbiorów o 1 większych, o 1 mniejszych

– rozwiązywanie prostych zadań matematycznych w oparciu o konkrety

Temat: Święta, święta

– poznanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych

– wyjaśnienie pojęcia: kolędnicy oraz poznanie tego zwyczaju

– oglądanie ilustracji przedstawiających tradycje bożonarodzeniowe

– dzielenie się własnymi doświadczeniami z minionych świąt

– czytanie globalne wyrazów: gwiazda, anioł, choinka, kolędnicy

– analiza głoskowa i sylabowa wyrazów

– mierzenie i porównywanie przedmiotów za pomocą różnych narzędzi: linijki, miarki, sznurka, stopy

– poznanie określeń stosowanych do opisywania mierzonych przedmiotów: najdłuższy, największy, najmniejszy, najkrótszy, najwyższy, najniższy

Temat: Skok w Nowy Rok

– rozmowy o upływie i następstwie czasu

– przypomnienie nazw dni tygodnia i nazw miesięcy

– przyporządkowanie miesięcy do danej pory roku oraz omówienie cech charakterystycznych tych miesięcy

– poznanie kalendarza i zegara jako miernika czasu

– odnajdywanie w kalendarzu ważnych dat

– przypomnienie tradycji i postanowień sylwestrowych i noworocznych

– prowadzenie kalendarza obserwacji pogody

– poznanie litery P, p- na podstawie wyrazów: Pola, parasol

– wysłuchiwanie głoski P na początku, w środku i na końcu wyrazów

– próby składania i czytania wyrazów z poznanych liter